Dali je oročena kamata oporeziva porezom na dohodak?

Pitanje:

 Dali oročena kamata podliježe oporezivanju i treba li je prikazati u ukupnom prihodu fizičkog lica?

 

Odgovor:

Članom 6. Zakona o porezu na dohodak propisani su prihodi na koje se ne plaća porez na dohodak, između ostalih i prihodi na osnovu kamata na štednjama u bankama, štedionicama i štedno-kreditnim zadrugama, bankovnim računima i kamate na državne obaveznice. Prema tome, na kamate na štednju ne plaća se porez na dohodak.