Usaglašavanje stanja sa 31.12.2010 godine
Cijenjeni klijenti.

Prema članu 28. Zakona o računovodstvu FBIH, pravna lica su dužna da prije sastavljanja financijskih izvještaja usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom računovodstvenom ispravom. Raniji zakon o računovodstvu  i reviziji FBiH nije propisivao obavezu usaglašavanja potraživanja i obaveza između pravnih lica na kraju godine i ako su na to ukazivali MRS-i i MSFI-a pa zbog ne postojanja kaznene odredbe, pravna lica su veoma rijetko usaglašavali međusobna potraživanja i obaveze. Ovim novim zakonom o računovodstvu članom 69. propisana je kazna za prekršaj ne ispostavljanja, odnosno ne odgovaranja na konfirmaciju u zakonsko propisanom roku, i to u iznosu od 5.000,00 KM -15.000,00 KM za pravno lice, kao i kazna  za prekršaj za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500,00 KM- 3.000,00 KM. Shodno navedenom obaviještavamo Vas da ste dužni postupiti prema navedenom a najkasnije do 31.12.2010 godine.