Naslovnica
O nama
Usluge
Savjetovanje
Partneri
Cijenovnik
Download
Gdje smo!
Pitanja
Kontakt
Blic Vijesti iz Cool-a
Sekcija Download je update-ovana
Opširnije...
 
Najčitanije vijesti
Tko je Online
Statistika
Posjetitelja: 394505
Advertisement
Popis imovine i obaveza Ispis E-mail
Članom 25. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (Sl. N. FBiH 83/09) utvrđena je obaveza vršenja popisa imovine (sredstava) i obaveza na početku poslovanja, kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem kada se završava poslovna godina ili neki drugi obračunski period, određen u skladu sa ovim zakonom.
 
Popis sredstava i obaveza vrši se sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje, te da se njihova knjigovodstvena stanja u poslovnim knjigama svedu na njihova stvarna stanja utvrđena popisom. Obavljanje popisa na kraju poslovne godine pravno lice treba da uredi svojim internim računovodstvenim politikama, tj. kroz svoja interna, opća i pojedinalna akta poput pravilnika o računovodstvu, popisu i slično. ZA provođenje popisa sredstava i obaveza u pravnom licu formiraju se komisije za popis.
 
Prema članu 25 stav 1 i 2 Zakona, sva pravna lica čije je sjedište u FBiH, kao i pravna lica i dijelovi tih pravnih lica koja obavljaju poslove u inostranstvu, ako stranim propisima za pravna lica i njihove dijelove nije propisana obaveza posebnog vođenja knjigovodstva, kao i podnošenja i revizije godišnjih izvještaja, su dužna popisati imovinu i obaveze najmanje jednom u toku godine sa stanjem kada se završava poslovna godina, tj. u ovom slučaju sa stanjem 31.12.211 godine. Prilikom popisa mora se voditi posebna evidencija za robu koja nije u vlasništvu dotičnog preduzeća. Napominje se da obavljanje popisa u toku godine ne oslobađa pravno lice od obaveze redovnog godišnjeg popisa sredstava i obaveza sa stanjem 31.12. tekuće godine. Popis u ovom smislu ne podrazumijeva se samo popis robe već popis kompletne imovine i obaveza preduzeća:
- vlastita sredstva i obaveze (zalihesirovina i materijala, sitnog inventara, robe, opreme, novčanih sredstava i slično)
- tuđa sredstva (konsignaciona i komisiona roba,roba primljena na obradu i doradu i slično)
- potraživanja (po osnovu kupaca, ulaganja, kredita islično)
- obaveze (po primlejnim kreditima, dobavljačima, ulaganjima i slično)
 
Popis počinje samim pripremama koje se sa jedne strane vrše u knjigovodstvu a sa druge strane na licu mjesta (npr. skladište).Odgovorno lice u pravnom licu imenuje komisiju za svaku vrstu popisa na osnovu pismene Odluke o popisu sa kojom definira odgovorna lica (predsjednika i članove) komisije, vrijeme popisa te krejnji rok za dostavu popisnih lista upravi društva (odgovornom licu). Zatim se izrađuju uputstva i planovi rada po kojima će se obavljati popis, u kojima treba obuhvatiti sve radnje prije, za vrijeme i poslije obavljenog popisa. Komisija za popis na osnovu svog plana rada i izvršenog popisa sačinjava popisne liste, i konačni izvještaj o izvršenom popisu  koji je dužna dostaviti upravi društva (odgovornom licu-direktoru) do prethodno definisanog roka. Nakon razmatranja izvještaja o izvršenom popisu, uprava donosi odluke o: 
- načinu knjiženja i likvidacijie utvrđenih inventurnih razlika;
- kalu, rasturu, kvaru, lomu; 
- ispravci vrijednosti ili direktnom otpisu pojedinih stavki stvari i materijala, potraživanja i obaveza; 
- rashodovanju neupotrebljivih ili nepotrebnih stalnih sredstava; 
- drugim pitanjima u vezi sa izvršenim popisom. 
 
TEK NAKON ODLUČIVANJA, izvještaj o izvršenom popisu se, zajedno sa odlukama, rješenjima i zaključcima uprave (direktora), dostavlja knjigovodstvenoj službi, radi konačnog knjiženja utvrđenih razlika i svođenja knjigovodstvenog stanja na stvarna stanja utvrđena popisom. 
 
Sljedeća »